กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์    1. ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทยในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้    2. พระบาทสมเด็จทรงมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย    3. คนไทยคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ ศาสน์ กษัตริย์